Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Eclipse Design, hierna te noemen Eclipse Design gevestigd aan de Vaarzenhof 718 te Uden.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17215919.

1. AANBOD EN AANVAARDING

1.1. De overeenkomst tussen Eclipse Design en de klant gaat in op het moment dat de klant digitaal akkoord gaat met het aanbod van Eclipse Design door de bestelling middels de website af te ronden. Eventuele afwijkingen op dit aanbod gedaan door klant binden Eclipse Design niet (in afwijking van art. 6:235 BW).

1.2. Indien de klant een consument is, kan hij de overeenkomst binnen veertien dagen na sluiting kosteloos herroepen. Dit recht geldt niet voor op verzoek binnen deze periode geleverde diensten en voor de registratie van domeinnamen, hiervoor geldt dat de klant bij acceptatie van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk afstand doet van het recht van ontbinding.

1.3. Abonnees van de diensten van Eclipse Design dienen 18 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.

2. LEVERING VAN DIENSTEN

2.1. Eclipse Design zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor de overeengekomen dienstverlening, maar garandeert niet dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn.

2.2. Eclipse Design is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Eclipse Design te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Eclipse Design ontstaat.

2.3. Eclipse Design mag bij haar dienstverlening uitgaan van de gegevens zoals door klant aan haar laatstelijk doorgegeven. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om deze actueel te houden.

2.4. Eclipse Design biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot ondersteuning worden op werkdagen waar mogelijk binnen 24 uur digitaal beantwoord.

2.5. Eclipse Design is gerechtigd bij bepaalde diensten nadere voorwaarden te stellen. Deze worden voor of bij het afnemen van deze diensten apart gemeld. Deze voorwaarden gaan boven de onderhavige algemene voorwaarden.

2.6. Eclipse Design is gerechtigd producten of diensten van derden te betrekken bij haar dienstverlening. Hierop zijn de algemene voorwaarden van de betreffende derden van toepassing.

3. DOMEINNAMEN

3.1. Indien domeinnaamregistratie als dienst is afgenomen, zal Eclipse Design bemiddelen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de klant.

3.2. Klant dient bij registratie akkoord te gaan met de dan geldende voorwaarden van deze instelling(en). Deze kunnen omvatten een toestemming tot publicatie van persoonsgegevens van klant. Eclipse Design mag deze voorwaarden handhaven jegens klant alsof zij zelf de uitgevende instantie is.

3.3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor verlies, intrekking of opheffing van een domeinnaam, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directie van Eclipse Design.

3.4. Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van domeinnamen. Geen restitutie vindt plaats in geval van fouten door klant. Eclipse Design zal echter trachten een registratie te corrigeren zolang dit nog kosteloos mogelijk is bij de uitgevende instantie.

3.5. De klant vrijwaart en houdt Eclipse Design schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de klant.

3.6. Domeinnamen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder top level domein gelden de volgende voorwaarden https://www.eclipsedesign.nl/domein-registratie/voorwaarden-derden/.De bovengenoemde gelinkte voorwaarden zijn, net als de algemene voorwaarden van leveranciers van derden producten, bestanddeel van de overeenkomst en deze voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Eclipse Design heeft geen invloed op de inhoud van de hierboven genoemde voorwaarden of verandering daarvan. Het valt dan ook aan te raden om deze regelmatig te raadplegen.

4. TARIEVEN EN BETALING

4.1. Eclipse Design is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website en medegedeeld aan de klant. Wanneer de klant het niet eens is met deze wijzigingen kan hij in afwijking van artikel 8.1 de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, opzeggen. Dit kan enkel tot de datum waarop de prijswijziging in gaat. Prijswijzigingen gelden niet indien deze binnen drie maanden na de eerste contractsluitingen worden ingevoerd.

4.2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief administratiekosten en eventueel bijkomende kosten tenzij anders aangeduid.

4.3. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Eclipse Design zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor

de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4. Abonnementen op diensten dienen vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden.

4.5. De verschuldigde vergoedingen worden voldaan aan Eclipse Design of via een externe betaalprovider. Betalingen moeten binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de bankrekening van Eclipse Design zijn bijgeschreven.

4.6. Indien de klant niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag:

 • Eclipse Design behoudt zich het recht om voor iedere factuur administratiekosten in rekening te brengen.
 • Eclipse Design behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Deze derde partij is gerechtigd om incassokosten aan de klant door te berekenen.
 • Eclipse Design is gerechtigd de overeenkomst op te schorten en de toegang tot alle diensten te blokkeren, of de overeenkomst te ontbinden wanneer klant in verzuim is.
 • Eclipse Design is gerechtigd om de domeinnaam zonder enige tegemoetkoming over te nemen indien de klant in gebreke blijft.

4.7. Middels akkoord en uitvoering van de eerste initiële betaling gaat een nieuwe klant automatisch akkoord met een terugkerende automatische betaling bij verlenging van het abonnement. Dit doen we onder andere om te voorkomen dat de domeinnaam vrijkomt en in beheer van een ander terecht komt.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT (GEBRUIKSVOORWAARDEN)

5.1. De klant onthoudt zich ervan Eclipse Design, overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is de klant verboden processen of programma’s – al dan niet via het systeem – te gebruiken waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze Eclipse Design, overige klanten of internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen.

5.2. Het is de klant niet toegestaan de diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen;

 • het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail;
 • het handelen in strijd met rechten van intellectuele eigendom van derden;
 • het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie of bestialiteitspornografie;
 • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
 • het uitvoeren van (D)DoS aanvallen

5.3. Indien het dataverkeer toerekenbaar aan klant onredelijk hoog is ten opzichte van andere klanten, of het systeem stoort, is Eclipse Design gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Eclipse Design mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

5.4. Eclipse Design is, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of daaraan nadere voorwaarden te stellen, indien en zolang de klant naar haar oordeel handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in dit artikel. Bij een vermoeden van strafbare feiten is zij bevoegd de autoriteiten in te lichten en daarbij alle relevante gegevens van klant te verstrekken.

5.5. De klant vrijwaart Eclipse Design tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de diensten, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

6. BEVEILIGING EN PRIVACY

6.1. In het kader van de dienstverlening verwerkt Eclipse Design persoonsgegevens van klanten. Persoonsgegevens worden gebruikt om: Uitvoering te geven aan de overeenkomst of pre-contractuele maatregelen te nemen;

 • Klanten te informeren over producten en diensten van Eclipse Design;
 • Marktonderzoek en analyse te verrichten om de dienstverlening van Eclipse Design te verbeteren;
 • Aanvragen tot domeinnaamregistraties door te geven aan registrerende instanties conform art. 6.2.

6.2. Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Eclipse Design een bemiddelende rol. Dergelijke aanvragen zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Ter uitvoering van de aanvraag zal Eclipse Design voor zover noodzakelijk in het kader van de aanvraag Persoonsgegevens verstrekken aan deze instanties.

6.3. Het volledige en actuele privacy statement van Eclipse Design kan online

geraadpleegd worden op https://www.eclipsedesign.nl/privacy-statement/.

6.4. Eclipse Design neemt geen kennis van niet publieke informatie, waaronder Persoonsgegevens, die door klant op onze systemen wordt geplaatst, tenzij dit voor een goede uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is, of deze inzage berust op een wettelijke verplichting.

6.5. Klant erkent dat Eclipse Design als internetprovider een zelfstandige

bewaarplicht heeft t.a.v. verkeers- en locatiegegevens op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

6.6. Voorzover Eclipse Design middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doet Eclipse Design dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Addendum bij deze Algemene Voorwaarden bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Eclipse Design.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De aansprakelijkheid van Eclipse Design voor directe schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming dan wel door onrechtmatig handelen van Eclipse Design, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 500,- (exclusief BTW).

7.2. Aansprakelijkheid van Eclipse Design voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.3. Geen aansprakelijkheid bestaat in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Eclipse Design niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, niet of gebrekkige levering van derden producten door de leverancier en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Eclipse Design zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Eclipse Design opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Eclipse Design niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

8. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

8.1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst zal worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst

niet te zullen verlengen.

8.2. Opzegging is mogelijk via de website met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Eclipse Design de bevestiging van de opzegging ontvangt. Ontvangst wordt binnen acht dagen bevestigd.

8.3. Indien klant ervoor kiest een specifiek abonnement type of speciale dienst te beëindigen, kan Eclipse Design het abonnement met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen.

8.4. Eclipse Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Eclipse Design of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

8.5. Een abonnement op een dienst van Eclipse Design kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de klant Eclipse Design hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.

8.6. Eclipse Design is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Eclipse Design diensten te staken indien;

       • de klant aan Eclipse Design valse en/of onjuiste hem betreffende persoonsgegevens heeft doorgegeven;
       • de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
       • de klant in strijd handelt met artikel 5;
       • de leverancier van derden producten de betreffende dienst en/of product niet langer kan leveren;
       • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd;
       • de klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
       • de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
       • de klant niet voldoet aan zijn betaalverplichtingen conform artikel 4

8.7. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal het gebruiksrecht op de diensten onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk door Eclipse Design buiten gebruik worden gesteld. De klant zal onmiddellijk ophouden van het systeem en van de diensten gebruik te maken.

8.8. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal Eclipse Design de door de klant verstrekte gegevens van websites, databases en mailsystemen na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze (persoons-)gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of indien Eclipse Design anderszins gerechtigd is over deze (persoons)gegevens te beschikken. Eclipse Design behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren als bewijsmateriaal voor eventuele toekomstige claims en procedures.

9. SLOTBEPALINGEN

9.1. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Eclipse Design hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het is klant echter toegestaan derden beheers-, onderhouds- en dergelijke werkzaamheden te laten verrichten, waarbij klant aansprakelijk is voor doen en laten van deze derden.

9.2. In verband met de verkoop of andere overdracht van delen van de activiteiten of activa van Eclipse Design, heeft laatstgenoemde het recht deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die Eclipse Design heeft zoals vermeld in de overeenkomst.

9.3. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank voor de vestigingsplaats van Eclipse Design is bij uitsluiting bevoegd voor geschillen onder de overeenkomst.

9.4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Uden, april 2018

A. Addendum Gegevensverwerking ( Bijlage AV )

Eclipse Design zal bij of in verband met de uitvoering van haar Dienstverlening Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van Privacywetgeving wordt de Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en Eclipse Design als Verwerker. Dit Addendum bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Eclipse Design

1. Verplichtingen

Eclipse Design verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door Eclipse Design gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de Klant.

2. Subverwerkers

Eclipse Design is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Subverwerkers in te schakelen, mits Eclipse Design ervoor zorg draagt dat in te schakelen Subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Eclipse Design rusten op basis van dit Addendum. Eclipse Design blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de Klant.

3. Doorgifte van Persoonsgegevens

Eclipse Design zal Persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van dit Addendum en Privacywetgeving.

Indien de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant Eclipse Design tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

4. Beveiliging

Eclipse Design treft passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met

de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

5. Datalekken

Eclipse Design zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, de Klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:

    • het Datalek;
    • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
    • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
    • het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het Datalek zijn betrokken;
    • het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens), en
    • de technische maatregelen die door Eclipse Design zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

Eclipse Design verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

Klant is verplicht om Eclipse Design actief bij te staan ingeval sprake is van een Datalek en de daaruit volgende meldplicht voor Eclipse Design aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de Telecomwet.

6. Verzoeken van Betrokkenen

In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Eclipse Design hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat Klant Eclipse Design daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die Klant nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door Klant aangegeven Persoonsgegevens, voor zover Klant geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van Eclipse Design.

7. Back-up van de Persoonsgegevens

Eclipse Design maakt minimaal 1 keer per dag een reservekopie van alle Persoonsgegevens.

8. Geheimhouding

Eclipse Design verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Eclipse Design garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

9. Duur en beëindiging

De verplichtingen van Eclipse Design uit hoofde van dit Addendum duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Eclipse Design nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.

Bij beëindiging van de overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Direct of uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding zal Eclipse Design de aan haar verstrekt Persoonsgegevens vernietigen. Eclipse Design kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.


Definities

De namen en begrippen in dit Addendum die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hierna volgende betekenis:

“​Datalek(ken)​“: een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

Betrokkene(n)​”: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

“Verwerker”: Eclipse Design zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

Overeenkomst​”: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van Eclipse Design aan Klant, waarvan dit Addendum een bijlage vormt;

“​Partijen​”: Eclipse Design en de Klant, gezamenlijk;

“​Persoonsgegeven(s)​”: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;

“Privacywetgeving”: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

“​Subverwerker​”: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van Eclipse Design Persoonsgegevens verwerkt;

“Verwerkingsverantwordelijke(n)”: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;

“Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Ondersteuning

Zoek en vind

Met onderstaande zoekveld kunt u door onze hele website heen zoeken.


Domeinnaam registreren

Met onderstaande zoekveld kunt u de beschikbaarheid van een domeinnaam controleren.

Of

Vraag het ons direct


×

Inloggen ECMS

Heeft u een abonnement op ons CMS?

 

Of

Inloggen Klantenportaal

Inzage in uw facturen, offerte's en lopende projecten.

×